Bonitologi

Bonitologi är en relativt ny yrkesterm men som innehåller gammal kunskap och gamla beprövade alternativmedicinska behandlingsmetoder. Bon betyder gott eller bra och bonitet betyder godhetsgrad. Bonitologi betyder alltså att göra gott, att göra bra, att läka.

Vid en bonitologibehandling låter jag din kropp och själ få berätta genom bonitologisk muskeltestning. Du förmedlar genom kroppen exakt vad du behöver och vill. Minsta lilla disharmoni någonstans, så vet kroppen vad det beror på och vad som behövs för att en optimal läkning ska kunna sättas igång.

Du kanske berättar att du vill bli av med beteendemönster och blockeringar som begränsar och hämmar dig. Du kanske också vill berätta att du behöver lite extra kalcium och B- vitaminer just nu. Bonitologin är ett fantastiskt redskap att läka obalanser i kroppen, så att man kan bevara sin hälsa och förebygga ohälsa och samtidigt utvecklas som människa.

I en bonitologibehandling ingår bl.a homeopati, näring och healing.

Pris: 650 kr.  Tid: ca 1 timma.

 

Meridianer och organ

Även om gi finns överallt i kroppen flödar den i vissa större banor och ger näring åt och värmer organ och kroppsdelar samt samordnar deras aktivitet.

De här kanalerna kallas tillsammans för meridiansystemet (Jing - Lu ).

De flesta akupunkturpunkter ligger på dessa meridianer och de flesta homeopatiska preparat och örter som en utövare av alternativmedicin eller kinesiskk örtmedicin ordinerar tränger in i en eller flera av meridianerna.

Det finns tolv huvudmeridianer och dessa hör ihop med de fem stora organen i kroppen; Levern, Hjärtat, Magen, Njurarna och Mjälten.

De här meridianerna är bilaterala - de löper parallelt på båda sidor om kroppen.

Vissa är mer yin - meridianer, vars huvudsakliga funktion har att göra med lagring av livsviktiga essenser i kroppen.

Dessa är Njur-, Lever-, Mjält-, Hjärt-, Lung- och Cirkulationsexmeridianerna.

De andra sex är mer yang - meridianer med funktioner som har mer att göra med transportering av vätskor och mat.

Dessa är Blås-, Gallblås-, Mag-, Tunntarms-, Tjocktarms-, samt Trippelvärmarmeridianerna.

(trippelvärmaren är en mekanism som reglerar den allmänna kroppstemperaturen och den övre, mellersta och nedersta delen, jiaos, av kroppen.)

Det finns också sex extra meridianer varav en går på kroppens framsida och utefter mittlinjen- Ren mai eller centralmeridianen - och en går utefter ryggmärgen - Du mai eller styrkärlsmeridianen.

När en utövare av alternativmedicin eller kinesisk örtmedicin säger att ett organ är i obalans menar han eller hon vanligtvis den meridian som hör samman med detta organ och inte nödvändigtvis det fysiska organet.

Till exempel går levermeridianen från stortån och uppåt längs insidan av benet, genom det genitala området och därefter djupt in i själva levern.

Det kan vara problem längs meridianernas sträckning, och varje organ har också sitt inflytande över olika områden i kroppen.

Levern kontrollerar qi- flödet i kroppen rent allmänt inklusive utjämnandet av känslor, matsmältning och menstraution. Den lagrar även blodet, styr cirkulationen i senorna, har det största inflytandet på ögonen samt uppenbarar sig i naglarna.

Därmed är det möjligt att förstå hur sjukdomar på dessa ställen kan behandlas via Levermeridianen.

Vid sjukdom uppvisar olika meridianer olika tendenser av disharmoni - mjälten har en tendens till brist som orsakar fukt. Detta ger symtom eller trötthet.

Levern å andra sidan har en tendens till att öka yang, vilket ger röda, känsliga ögon, migrän och högt blodtryck.

Det är dessa disharmonier som man med hjälp av alternativmedicin och örtmedicin kan behandla.

 

Homeopati

I homeopati behandlas personen som en helhet, dvs holistiskt, så att även om symtomen beaktas kommer hela personen - hans eller hennes mentala, fysiska, känslomässiga och själsliga hälsa att tas med i beräkningen.

Homeopatin grundades av principen att "lika botar lika" från det latinska (similia similius curentur), vilket betyder att behandlingen påminner om den sjukdom som den ska hjälpa mot.

Att homeopatin är verkningsfull bevisas av den popularitet som den åtnjuter runt om i världen, antalet utövare och sjukhus som ägnar sig åt homeopatisk behandling samt de kliniska experiment som har utförts.

Trots detta kan det vara svårt att exakt förstå hur homeopatins principer fungerar i praktiken, och många läkare förblir därför skeptiska till dess effektivitet.

Även om homeopatins rötter sträcker sig många hundra år bakåt i tiden, började den få sin nuvarande form för endast tvåhundra år sedan och är numera en populär, säker och effektiv behandlingsmetod.

Den tyske läkaren Samuel Hahnemann som grundade homeopatin, menade att vi alla har en egen energi eller livskraft. Denna kraft, som stimulerar kroppen mentalt, fysiskt och känslomässigt - kan störas av dålig kost, stress, för lite motiom, föroreningar, samt ärftliga faktorer och göra att sjukdom uppstår.

De homeopatiska medlen stimulerar denna livskraft så att kroppen kan självläka.

En frisk person har starka självläkande krafter. Sjukdom är ett tecken på att livskraften blivit försvagad.

 

Homeopatins ursprung

Det var den grekiske läkaren Hippokrates, känd som läkekonstens fader, som på 400- talet f. Kr var den förste att förstå principen att behandla kroppen med medel som ger liknande symtom som de sjukdomen ger. Han menade också att en individs specifika symtom, personens reaktion på sjukdomen, samt förmåga att läka sig själv hade betydelse vid diagnostisering och val av botemedel. På grundval av detta byggde han upp sitt eget förråd av homeopatiska läkemedel.

Men det var den tyske läkaren Samuel Hahneman (1755-1843) som först utvecklade homeopatin så som den ser ut och används idag.

Som framträdande läkare, kemist och författare hade Hahnemann blivit alltmer desorienterad över dåtidens behandlingsmetoder och deras möjligheter. Dessa kunde exempelvis bestå av obehagliga metoder som åderlåtning, kraftig laxering samt starka mediciner som ofta var mer försvagande än själva sjukdomen. Ändå stod det klart att dessa metoder inte var verkningsfulla - sjukdomar grasserade ohejdat.

Men han fick inte mycket gehör för sina idéer, och i besvikelse över detta övergav han till slut sin läkarkarriär och flyttade år 1789 till Leipzig, där han började översätta medicinska texter.

När Hahnemann 1790 höll på att översätta en av dessa texter - A Treatise on Materna medica av dr William Cullen vid London University- lade han märke till något som skulle föra honom in på en bana som ledde till att homeopatin grundades.

Cullen skrev att kinin  (från det sydamerikanska kinaträdets bark) , på grund av dess sammandragande egenskaper, var effektivt vid behandling av malaria.

Kemist som han var visste Hahnemann att kinin verkligen hjälpte mot denna sjukdom, men han trodde inte det berodde på de sammandragande egenskaperna. Han beslöt att undersöka saken närmare och tog själv under flera dagar kinin för att se hur han reagerade.

Hann fann att han utvecklade alla symtom på malaria - hjärtklappning, oregelbunden puls, dåsighet och törst - trots att han inte hade sjukdomen. Varje gång han tog en ny dos återkom symtomen. Han antog då att det var kininets förmåga att orsaka malariasymtomen som gjorde det effektivt.

För att bevisa sin teori gav han kinin åt frivilliga, antecknade deras reaktioner och fann liknande resultat. Efter de första exprimenten med kinin gick Hahnemann vidare och påvisade effektiviteten hos i runda tal 100 homeopatiska medel.

Hahnemann var en av de första som förordade en förbättring av hygienen, både i hemmet och på allmäna platser och han poängterade vikten av bra kost, frisk luft och högre levnadsstandard för gemene man.

Hahnemann påvisade effektiviteten hos i runda tal 100 homeopatiska medel. det finns nu fler än 2000, och fler dyker upp hela tiden.

Vad är homeopati?

Medlen tillreds av ämnen från mineral, - växt och djurriket.

Det kan vara allt från honungsbin (inklusive gadden), ormgift, giftig murgröna, lök, kaffebönor och tusensköna. Men mängden som används är så liten att medlet inte smakar någonting och inte ger några bieffekter, hur giftig substansen än är.

Under sina försök oroade Hahnemann sig över att vissa patienter, efter att ha tagit substanserna, först blev sämre innan de blev bättre.

För att förhindra detta utvecklade han ett nytt system att späda ut medlen.

Han tunnade medlet och skakade det sedan. På så sätt trodde han att energin i substanserna skulle frigöras. Han fann inte bara att denna nya metod förhindrade att symtomen blev värre utan också, till sin förvåning, att medlet blev mer effektivt,  ju mer utspätt det blev. Han kallade denna metod för "potensiering".

Processen vid tillverkningen av medlen är noga registrerad. Lösliga substanser som växt - och djurdelar löses upp i en blandning bestående av ungefär 90 % alkohol och 10% destillerat vatten, beroende på substansen.

Blandningen förvaras i en lufttät behållare och får sedan stå 2-4 veckor. Den skakas då och då under tiden. Olösliga substanser som exempelvis guld, mals först ner till ett fint pulver som går att lösa upp. Sedan genomgår det samma process. Blandningen silas därefter och det man får fram brukar benämnas urtinkturen.

Urtinkturen späds sedan ut ytterligare för att man ska få fram de olika medlens potenser. Utspädningen tillreds efter en s.k.  D- potensskala, där utspädningsfaktorn är 1:10 eller en C- potensskala med utspädningsfaktorn 1:100. För att få en D1-potens tillsätts 1 droppe av urtinkturen till 9 droppar av en alkohol - och vattenlösning, som sedan skakas.

För en D2- potens blandas 1 droppe av D1- lösningen med en alkohol - och vattenlösning som skakas. När medlet kommer upp i en D12- potens är det inte troligt att något av den ursprungliga substansen finns kvar i lösningen, men den är ändå verkningsfull.

Detta är anledningen till att en del skeptiker har svårt att acceptera homeopatins effektivitet.

De som stödjer metoden tror att vetenskapen ännu inte är tillräckligt utvecklad för att kunna förklara fenomenet. Dock finns det en teori som hävdar att utspädningssprocessen skapar ett elektromagnetiskt " avtryck " som påverkar vårt eget elektromagnetiska fält.

Andra menar att proceduren med skakningarna skapar ett elektrokemiskt mönster som sedan sprider sig i patienten när medlet intas.

När väl lösningen har skakats och blandats ut till en nivå tillsätts det starka medlet laktos, eller mjölksocker, och förvaras i mörka glasflaskor och på mörk plats. Olika behandlingar fodrar olika potenser

För akuta besvär ordineras en lägre potens och för kroniska sjukdomar är en högre potens bättre.

Obs! I Sverige är det oftast D- potensmedel som säljs till privatpersoner. C- potensmedel rekommenderas inte för hemmabruk utan används proffesionellt.

 

Näring:

Vem kan dra nytta av folkmedicin och huskurer?

folkmedicin och huskurer erbjuder inga mirakel, men nästan alla kan dra nytta av en försiktig användning av örter, växter och hushållsprodukter som en form av uppbyggande och förebyggande medicin. De flesta växter erbjuder en rik källa till vitaminer och mineraler samt har läkande egenskaper.

Vitaminer och mineraler:

Vår förståelse för betydelsen av vitaminer och mineraler - och andra mikronäringsämnen, föreningar och beståndsdelar- samt deras roll i våra kroppar har ökat dramatiskt under de senaste årtiondena.

Vi vet nu att vitaminer och mineraler och andra hälsobringande komponenter i vår föda, såsom aminosyror, fibrer, enzymer och lipider är livsviktiga, och genom vårt näringsintag kan vi inte bara uppnå en god hälsa och påverka krämpor utan även förebygga sjukdom och några av de degenerativa effekterna av åldrandet.

Nya spännande upptäckter rörande näringsämnen i vår föda har lett till att mer än hälften av oss nu tar kosttillskott i en eller annan form, övertygade om att kosten i sig - med tanke på de stressfaktorer vår kropp utsätts för och den förorenade värld vi lever i - är otillräcklig för att tillgodose våra näringsmässiga behov.

Vitaminer:

Vitaminer är en grupp organiska näringsämnen, utan inbördes relation, som är nödvändiga för att reglera den kemiska process som pågår i kroppen - såsom att frigöra energin från födan, upprätthålla en stark benstomme samt kontrollera den hormonella aktiviteten.

I gynnsamma fall finns vitaminer i ungefär samma mängd i olika slags föda.

Mineraler:

Mineraler är oorganiska kemiska ämnen som är nödvändiga för många biokemiska och fysiologiska processer i kroppen.

Oorganiska substanser som behövs i större mängder än 100 mg per dag kallas mineraler. De som behövs i mindre mängder än 100 mg per dag kallas spårämnen. 

Mineraler förekommer inte alltid i alla födoämnen - kvaliteten på jorden och det geologiska tillståndet på platsen där den växer spelar en viktig roll när det gäller mineralinnehållet.

Även en balanserad kost kan sakna viktiga mineraler eller spårämnen därför att jordmånen där råvarorna vuxit inte varit bra.

Det är bevisat att även en mindre brist, som inte är stor nog att vara livshotande eller framkalla omfattande symtom, kan vara orsaken till vissa former av cancer, hjärtsjukdomar, vikt - och hudproblem samt en mängd andra hälsoproblem.

Aminosyror:

En aminosyra är en sammansättning som innehåller en aminogrupp och en karboxylsyragrupp. Det finns 20 aminosyror som är nödvändiga för proteinsyntesen, vilken är oumbärlig för livet.

Dessa 20 aminosyror bildar byggstenarna i alla proteiner och är involverade i viktiga biologiska processer, exempelvis bildandet av neurotransmittorer i hjärnan.

De finns åtta essensiella aminosyror, nämligen:

Fenylalanin, valin, treonin, tryptofan, isoleucin, metionin, lysin och leucin.

De återstående tolv kallas " icke essensiella ", vilket innebär att de kan framkallas av kroppen ur andra substanser.

Men vid vissa tillstånd behöver kroppen tillskott även av " icke essensiella " aminosyror, till exempel vid svår sjukdom och en mycket bristfällig kost.

Lipider och derivater:

Lipider kallas vanligen " fetter ", men samtidigt som många fetter nu har befunnits vara ohälssamma finns det många som är nödvändiga för kroppens funktioner och verkligen arbetar med att förhindra effekterna av " ohälsosamma " fetter.

Många lipider och deras derivater motverkar tilltäppning i artärerna, fördröjer åldrandets effekter samt hjälper till att förhindra hjärtåkommor och bildandet av kolesterol.

Näringslära idag:

Näringslära har förändrats från att i första hand ha varit en skolmedicinsk kostterapi - även kallad klinisk nutrition - till att ha blivit en mera genomgripande hälsoteori som baseras på en behandling av patienten utifrån en helhetssyn, (holistisk hälsa), varvid man undersöker brister som kan orsaka sjukdom och som är specifika för varje enskild individ.

Näringslärans historia:

Förhistoria:

Från civilisationens allra första dagar har näringsläran bildat sjukvårdens ryggrad.

Att skaffa mat och äta den upptog den mesta tiden för forntidens människor.

Mat och örter var vår första medicin och användes för att behandla ett stort antal åkommor, från sår och insektsbett till infektioner.

Det stod klart att föda hade en starkt läkande effekt och att en varierande kost med naturliga ingredienser var nödvändig för en god hälsa.

Sedan den tiden har kosten kommit att bli en grundläggande del i de flesta terapier och ett väsentligt inslag i andra.

1700- talet:

På 1700- talet fick engelska sjömaän dricka lime- eller citronjuice för att förhindra skörbjugg. En sjukdom orsakad av brist på vitamin C. Denna sjukdom uppstod under långa perioder till havs utan frukt och grönsaker.

1800 -talet:

I slutet av 1800- talet riktade naturläkare uppmärksamheten mot användningen av födan och dess näriningsmässiga ämnen som medicin.

Detta begrepp var ingenting nytt men hade inte blivit erkänt som en självständig terapi tidigare.

Naturopater använde sig av näringslära och fasta för att rena kroppen och för att befrämja dess förmåga att läka sig själv.

Kunskapen om maten, dess tillagning och den effekt den har på kroppen, blev större genom utvecklingen av biokemin.

De första näringsexperterna började behandla speciella sjukdomar och symtom med olika födoämneskomponenter.

1900- talet:

Vid mitten av 1900- talet hade forskarna sammanställt en översikt över proteiner, kolhydrater och fetter, plus vitaminer och mineraler som var livsviktiga för liv och hälsa.

Mer än 40 näringsämnen hade identifierats, däribland 13 vitaminer.

Det upptäcktes att mineraler var viktiga för kroppens funktioner, och en ny förståelse födde ett växande intresse för ämnet.

På 1960- talet började läkare behandla patienter med specialkost och kosttillskott, ordinerade med tanke på individuella symtom, problem och behov.

Men medan den konvensionella läkarkåren fortfarande diskuterade näring i form av grundläggande födoämnesgrupper, ordinerade näringsexperter vitaminer i megadoser.

 

 

 

Healing med bonitologisk muskeltestning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonitologi

Bonitologi är en behandlingsform som når hela människan; kropp, sinne och själ, med hjälp av homeopati, näring och healing. Den återställer obalanser och brister i kroppen och i din energikropp/aura.

När allt är i balans är du frisk. Men av olika anledningar som stress, förgiftningar, mekaniska skador och obearbetade känslor uppstår obalanser i kroppen. Dessa påverkar i sin tur olika organ och så småningom uppstår symtom.

Jag utrönar ditt hälsotillstånd med hjälp av bonitologisk kinesiologi och får reda på var dina svagheter och blockeringar sitter.

Du får ett skräddarsytt behandlingsprogram som startar läkningsprocessen och återställer kroppens balans.

Bonitologi är en relativt ny yrkesterrm men som innehåller gammal kunskap och gamla beprövade alternativmedicinska behandlingsmetoder. Bon betyder gott eller bra och bonitet betyder godhetsgrad. Bonitologi betyder alltså att göra hel, att göra gott, att läka. Du förmedlar genom kroppen exakt vad du behöver och vill. Minsta lilla disharmoni nånstans  så vet kroppen vad det beror på och vad som behövs för att en optimal läkning ska kunna sättas igång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du berättar kanske att du vill bli av med beteendekoder eller lösa upp blockeringar som begränsar och hämmar dig. Du kanske också vill berätta att du behöver lite extra kalcium och B- vitaminer just nu. Bonitologin är ett fantastiskt redskap att förstå sig själv och bevara hälsa och förebygga ohälsa. och samtidigt utvecklas som människa.

 Pris: 500 kr.  Tid: ca 1 timma.